ท่านพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเพียงใด
 พอใจ
 ไม่พอใจ
 เฉย ๆ