ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การประชุม National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2557 นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้า.......
การประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างเอกสารสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนา.......
การประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นต่อร่างเอกสารสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ประเด็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นเพื่อพัฒนาร่.......
การประชุม Global Health Security Agenda (GHSA) Event
  ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เข้าร่วมการประชุม Global H.......
การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการขจัดโรคคาลา อาซา
  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ในฐา.......
การประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขอาเซียน เพื่อเข้าสู่วาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขภายหลังปี 2558
  กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ประสานงานด้านสาธารณสุขของประเทศอาเซียนเพื่อหารือความร่ว.......
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขของอาเซียน ครั้งที่ 9
  ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขของอาเ.......
การประชุมทบทวนบทเรียนจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๖๗ (WHA67 After Action Review: AAR)
  กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้จั.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net