ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
Chief of Mission, IOM Thailand เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 Ms. Sophie Nonnenmacher, Chief of Mission, IOM Thailand ขอเข้าเยี่ยมคารวะป.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพในเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น
  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัว.......
ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 Dr. Robert Glasser ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อการลดความเสี่ยง.......
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 Dr. Daniel Kertesz, WHO Representative to Thailand เข้าเยี่ยมคารวะศ.......
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไทย เข้าเยียมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น
  นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้าน Global Health และนายแพทย์ภ.......
Regional Health Counsellor in ASEAN เข้าพบหารือผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 Mr. Eric Fleutelot; Regional Health Counsellor in ASEAN และ Mr. Rodolphe .......
รมว.สธ. หารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับผู้นำสุขภาพระดับโลกที่ญี่ปุ่น
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย เข้าร่วม 2 การประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น เรื.......
รายงานการประชุมการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)
   กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทร.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net