ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
Programme for Junior Public Health Professionals
  องค์การอนามัยโลกแจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบโครงการ Programme for Junior Public Health Professionals ซึ.......
การประชุม International Congress on Reproductive Biomedicine และ Congress on Stem Cell Biology and Technology
  กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุม International Congress on Reproductive Biome.......
พม่าประกาศใช้ธงชาติและตราประจำชาติแบบใหม่
  กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งเรื่องประเทศพม่าประกาศใช้ธงชาติและตราประจำชาติใหม่อย่างเป็นทางการเม.......
สถาบัน Duke Sanford เปิดหลักสูตรด้านนโยบายภาครัฐ
  สถาบัน Duke Sanford School of Public Policy มีหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรนโยบายภาครัฐ 4 หลักสูตร รา.......
จดหมายข่าวโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย
  ด้วยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหนังสือแจ้งเผยแพร่จดหมายข่าวโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเ.......
บทความเรื่อง Demographic 'Time Bomb' or Demographic 'Dividend' : Myths Surround Ageing Population in Asia
  กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่บทความของ S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) สาธารณรัฐส.......
การปรับคณะรัฐมนตรีของบรูไนดารุสซาลาม
  กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือ ที่ กต 1302/ว.963 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภ.......
ตุรกีเผยแพร่เอกสารบทเรียนเพื่อการเตรียมการรับมือภัยแผ่นดินไหว
  กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่เอกสารเรื่อง Lessons Learned, Better Prepared for the Future Quake ซึ่งจั.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net