ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
สำนักงานกพ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมต่างประเทศประจำปี 2554 (เพิ่่มเติม)
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามาัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใ.......
Harvard Kennedy School เปิดรับสมัครหลักสูตร Senior Managers in Government
  ด้วย Harvard Kennedy School เปิดจะรับสมัครหลักสูตร Senior Managers in Government สำหรับผู้บริหา.......
Lee Kuan Yew School of Public Policy เปิดรับสมัครหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทสาขา Public Management
   ด้วย Lee Kuan Yew School of Public Policy เปิดรับสมัครหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท ระย.......
สำนักงานก.พ. ประกาศเพิ่่มสถานพยาบาลที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้มีหนังสือแจ้งประกาศเพิ่มสถานพยาบาลตามที่กรรมกา.......
การประชุม 14th ASEAN Association of Clinical Laboratory Sciences Conference
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุม 14th ASEAN Association of Clin.......
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2556
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Progr.......
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั.......
MFA Camp: Beyond English
  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนมัธยม 3 -6 เข้าร่วมค่ายภาษาอั.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net