ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั.......
MFA Camp: Beyond English
  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เชิญชวนนักเรียนมัธยม 3 -6 เข้าร่วมค่ายภาษาอั.......
HRH Professional Short Courses 2012
  สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์ หลังสูตร HRH Professional Short Course.......
Regional Field Epidemiology Training Programme
  สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Regional Field Epidemio.......
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course – AOCC) ประจำปี ๒๕๕๕
  ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อกา.......
เชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัล Keio Medical Science Prize 2012
  ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่า ขณะนี้ Keio University Medical Science Fund ได้ประกาศเชิ.......
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิญสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 50
  The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัค.......
หลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (BEAC) ประจำปี ๒๕๕๕
  ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอั.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net