ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ทุน United World Colleges (UWC) ประจำปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัยประจำประเทศไทย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรั.......
โครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  บัดนี้ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการกำลังดำเนินโครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชุดทดสอบมีค.......
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ
  ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเท.......
Harvard Kenedy School ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
  ด้วยวิทยาลัยนักบริหาร Harvard Kenedy School ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับผู้นำและผู้บริหารประจำปี 2014.......
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาลสำหรับผู่ที่กำลังศึกษาในประเทศ
  สำนักงานก.พ. กำลังดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษ.......
กรมสุขภาพจิตรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557
  ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างป.......
สำนักงานก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไปร.......
การสรรหาผู้สมัครรับทุนฯ ประจำปี 2557 งวดที่ 1
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับทุนตามแผน ประจำปี 2557 งวดที่ 1 จำนวน 6 หลักสูตร ไ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net