ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง Statement of Need
  สำหรับแพทย์ที่มีความประสงค์จะยื่นขอหนังสือรับรอง Statement of Need (อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่) ซึ่งจะ.......
สถาบัน API เผยแพร่จดหมายข่าวหลักสูตรฝึกอบรม
  ด้วยสถาบัน Asian Public Interlectuals (API) ได้เผยแพร่จดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม แ.......
การฝึกอบรมด้าน Clinical Infectious Diseases สำหรับประเทศสมาชิก APEC
  ด้วย Institute of Infectious Diseases and Epidemiology (IIDE), Academy of Medicine Singapore (AMS) แ.......
การฝึกอบรม Regional Field Epidemiology Programme
  National Center for Disease Control (WHO Collaborating Centre for Epidemiology & Training) สาธาร.......
สถาบัน AIM นำเสนอหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริหารและการบริหารงานพัฒนา
  ด้วยสถาบัน Asian Institute of Management (AIM) นำเสนอหลักสูตรนานาชาติด้านการบริหารและจัดการ เพื่อพัฒ.......
University of Michigan ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Graduate Summer Session in Epidemiology
  School of Public Health, University of Michigan สหรัฐอเมริกา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Graduate Summer S.......
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ่นที่ 10 ประจำปี 2557
  มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร รุ.......
การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 4
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนานักบร.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net