ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
International Graduate Programs in Religious Studies
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร  International Master's .......
หลักสูตร ILC/OCC ประจำปี 2558
  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประ.......
ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของ International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น
   ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของ Interna.......
การประชุมวิชาการนานาชาติ 18 th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ International College of Nutrition (ICN) ได้รับเกี.......
The Master of Public Health Program by JHSPH & IIHMR
  องค์การอนามัยโลก แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Master of Public Health Program จัดโดย &nbs.......
การสัมมนา เรื่อง Leveraging Information and Communication Systems for Enhancing Supply Chain Resilience to Disasters in APEC
  ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนา เรื่อง Leveraging.......
11th Health Executive Management Development Programme
  สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศอินเดีย จะจัดการประชุม 11th Health Executive Management De.......
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน
   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒน.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net