ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักพัฒนาเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ 2558
   ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โดยคณะอนุก.......
Harvard Kennedy School
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหาร  Executive Education Program Guide สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเ.......
Private Sector and Private Hospital as Partners for Universal Health Coverage
   ด้วยศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการประสานจาก World Bank และ ANHSS (As.......
ทุนรัฐบาลหลักสูตร Ethics, Governance and Anti Corruption
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประ.......
Japanese Government (Monbukakusho:MEXT) Scholarship for 2015 Young Leaders'Program (YLP) Student
   ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น แจ้งว่ากระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mon.......
Graduate Diploma in International Health (GDIH)
   มหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร Gladuate Diploma in International Health  ทั้ง.......
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง GO LIVE:Healthcare Supply Chain&Logistics การขึ้นระบบจริง:การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์
   ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (Loghealth) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสน.......
การสอนภาษาจีนในหน่วยงาน
  ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ทำความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net