ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
Japanese Government (Monbukakusho:MEXT) Scholarship for 2015 Young Leaders'Program (YLP) Student
   ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น แจ้งว่ากระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mon.......
Graduate Diploma in International Health (GDIH)
   มหาวิทยาลัยรังสิตแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร Gladuate Diploma in International Health  ทั้ง.......
ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง GO LIVE:Healthcare Supply Chain&Logistics การขึ้นระบบจริง:การจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์
   ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ (Loghealth) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสน.......
การสอนภาษาจีนในหน่วยงาน
  ด้วยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ทำความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห.......
International Graduate Programs in Religious Studies
   ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตร  International Master's .......
หลักสูตร ILC/OCC ประจำปี 2558
  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประ.......
ทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของ International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น
   ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของ Interna.......
การประชุมวิชาการนานาชาติ 18 th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)
  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ International College of Nutrition (ICN) ได้รับเกี.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net