ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.)
  ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก แจ้งรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.ก.พ.) ประจำปีงบปร.......
ประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง การสาธารณสุขไทยยุคบูรพาภิวัฒน์
   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณ.......
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders' Program(YLP) (School of Government) ประจำปีการศึกษา 2558
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือน ระดับปริญญาโท.......
eGovernment Forum 2014
   ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมเป็นเจ้า.......
การรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2557
   ด้วยเนติบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2557.......
การสมัครรับทุนรัฐบาล(สนง.ก.พ.)
  ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำ.......
โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานฯ ในองค์กรระหว่างประเทศ
   ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรระ.......
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558  (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลา.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net