ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
เปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี 2559
   ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่าประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสม.......
ASEAN Healthcare Policy Fellowship
   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสิงคโปร์ แจ้งจะจัด ASEAN Healthcare Policy Fellowship สำหรั.......
ผลการประกวดโลโก้ภายใต้คำขวัญ “Two Hearts, One Health”
  ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดกิจกรรมประกวดโลโก้ภา.......
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
   ด้วยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน.......
การสรรหาผู้สมัครรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ประจำปี 2558 งวดที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติให้สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับทุน ประจำปี .......
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Tropical Communuty Health Care and Research
  ด้วย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดฝ.......
อบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2558
  ด้วยศูนย์ภาษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาเกาหลี จีนกลาง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส.......
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net