ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือ MOPH-TUC
  ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทย และ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งสหรัฐ ขอเชิญท.......
สัมมนาเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน+3 (The International Symposium : Next Generation ASEAN+3 Connectivity)
   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิ.......
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14
   ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ.......
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Management on Operation, Repair and Maintenance of Cardiac, Imaging and Nuclear Medicine Equipment
   ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องรัฐบาลอินเดีย ให้ทุนแก่รัฐบาลไท.......
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น
   Young Leaders Program (YLP) 2016  คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และรับราชการ/ทำงานไม.......
สรุปผลการประชุมวิชาการประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558
  สรุปผลการประชุมวิชาการประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558.......
เปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโสประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่นประจำปี 2559
   ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่าประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสม.......
ASEAN Healthcare Policy Fellowship
   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐสิงคโปร์ แจ้งจะจัด ASEAN Healthcare Policy Fellowship สำหรั.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net