ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
             ด้วยกรมอนามัยจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล .......
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559
   ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรภาครัฐเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิ.......
ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Possibility for a Fast track in the Translation of Naturally-Derived Biomaterials into the Clinic
  ด้วยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห.......
โครงการอบรม Lower Mekong Initiative (LMI) English Support Project: Professional Communication Skills for Leaders
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรม Lower Mekong Initiative (LMI).......
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15
  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน .......
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2558(เพิ่มเติม)
   ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้ง dowload แบบใบสมัคร และแบบฟอร์มหนังสืออนุญาตและสมัครรับทุนของรัฐบา.......
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือ MOPH-TUC
  ในโอกาสครบรอบ 35 ปี ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทย และ ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งสหรัฐ ขอเชิญท.......
สัมมนาเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน+3 (The International Symposium : Next Generation ASEAN+3 Connectivity)
   ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net