ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
   ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้งเปิดสมัครรับทุน Endeavour Scholarships and Fellow.......
การฝึกอบรม Regional Field Epidemiology Training Programme (FETP)
  National Centre for Disease Control (NCDC) จะจัดการฝึกอบรม Regional Field Epidemiology Training Prog.......
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
   ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล .......
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ปร.......
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57,58
   ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ป.......
ทุนภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี
   ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องหลักสูตร Integrated Healthcare .......
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20
   ด้วยสถาบันพระปกเกล้า จะจัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระ.......
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าถว.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net