ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
รายงานผลงานด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558
   คลิกดูรายละเอียดตาม Link www.dropbox.com/s/10ex55tchej9lhc/Annual%20report_160659.pdf.......
การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559
   ด้วยองค์กรความร่วมมือระหว่าประเทศของญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสม.......
ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำป.......
โครงการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6
   สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 ทั้งน.......
หลักสูตรศึกษาฝึกอบรม ณ สาธารณรัญประชาชนจีน
  ด้วย Jiang Institute of Parasitic Diseases สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งจัดหลักสูตรสัมมนา Seminar on Mala.......
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
   ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อค.......
หลักสูตร การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ
   ด้วย ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรั.......
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
   ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย หลักสูตร Counter.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net