ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
   ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคล .......
รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program
  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ปร.......
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 57,58
   ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ป.......
ทุนภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-สาธารณรัฐเกาหลี
   ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเรื่องหลักสูตร Integrated Healthcare .......
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20
   ด้วยสถาบันพระปกเกล้า จะจัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระ.......
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา
   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าถว.......
Invitation for nomination of the Prince Mahidol Award 2016
   Invitation for nomination of the Prince Mahidol Award 2016 click here!. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ .......
เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ" โดยเซอร์ไมเคิล กิเดียน มาร์มอตผู้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผล.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net