ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
   สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย พ.ศ. .......
รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาวิทยาลัยอานเจียวทง
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จะดำเนินการรับสม.......
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TU-ASEAN International Conference 2016
   ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงาน TU-ASEAN International Conference 2016.......
เปลี่ยนแปลงวันอบรม Lower Mekong Initiative (LMI) English Project: Professional Communication Skills for Leaders สาขาสุขภาพ
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษ.......
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "โค้งสุดท้ายสู่ทำเนียบขาว : ผลกระทบต่อเอเซียนและไทย"
   ด้วยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานเสวนาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ.......
Lower Mekong Initiative (LMI) English Project: Professional Communication Skills for Leaders
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสหรัฐอเมริกาดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอ.......
โครงการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 8
   ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสู.......
ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560
  ด้วยกรมสุขภาพจิตมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรภาครัฐเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net