ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
        ด้วยสำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่องรัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ National .......
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเรื่อง การค้าโลกในยุคดิจิทัล
   ด้วยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและสัมม.......
ขอเชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
   ด้วยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเห็นว่าค.......
YLP 2018
   ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขว่า กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม.......
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักเขียนคำกล่าวมืออาชีพ (Professional speech writer)
  ด้วยแผนงานสุขภาพโลกภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ภายใต้ความรับผิดชอบของกองการ.......
แนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการให้แก่บุคลากรภาคเอกชน
   ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีแนวปฏิบัติในการออกหนังสือเดินทางราชการ (อายุ 2 ปี) ให้แก่บุคลาก.......
การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
   ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บร.......
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
   เนื่องจากศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศษ เยอ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net