ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การประชุมเพื่อติดตามผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 63
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานหลักประ.......
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 63
  ด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมส.......
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการนำเสนอ (Presentation Skills Course)
  เมื่อวันที่ 8 - 12 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ด้วยความร่วมมื.......
Study Visit on International Health ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติโครงการดูงาน Study Visit on International Health ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักการส.......
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศร่วมแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคีครั้งที่ 31
  เมื่อวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ค.......
คณะล่วงหน้าเพื่อศึกษาแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเฮติเดินทางกลับไทยแล้ว
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในงานเ.......
สธ.พร้อมส่งทีมแพทย์ไทยไปช่วยเฮติ แต่ห่วงความปลอดภัย รอกระทรวงการต่างประเทศตัดสินใจ
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าการส่งแพทย์ไท.......
สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
  OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) รายงานสถิติและประมาณการความเสียหาย ควา.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net