ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
API Fellowships Program
  The last two publications from the API Fellowships Program. Click.......
แผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนักการสาธรณสุขระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ.......
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร ILC / OCC ประจำปี 2559
  ด้วยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อการ.......
ข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES จะใช้เพื่อคัดเลือกข้าราชการผู้สมัครรับทุนต่างประเทศตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
  สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศที่รับผิดชอบภารกิจด้านกา.......
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทุน IATSS Forum
  ด้วยชมรมศิษย์เก่า The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประเทศไ.......
การรับรองคุณวุฒิในประเทศ และต่างประเทศ
  การรับรองคุณวุฒิในประเทศ และต่างประเทศ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ หัวข้อ "ข้อมูล/เอกสาร" หัวข.......
การจัดสรรทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประจ.......
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 สาขาวิชา Molecular Biology(ระดับปริญญาเอก)
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559 ประเภททุนพัฒนาข้าราชการ(ทุ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net