ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การประชุม HMM ครั้งที่ 29 และ RC สมัยที่ 64
  สาธารณรัฐอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัด (๑) การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิ.......
การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  สหประชาชาติมีกำหนดจะจัดการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (.......
6th Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD)
  เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 6th Senior Officials Meeting on Healt.......
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางเหวียน ถิ กิม เทียน (Nguyen Thi Kim Tien) รัฐมนตรีช่วย.......
การเจรจาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 1
  เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดการเจรจาความร่วมมือด้านสาธารณสุ.......
การประชุมเรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนด้านงบประมาณจากเอเปค
  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้จัดการประชุมเรื่อง การเสนอโครงการเพื่อข.......
การประชุม HMM ครั้งที่ 28 และ RC สมัยที่ 63
  เมื่อวันที่ 6 – 10 กันยายน 2553 กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของ.......
การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 10 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2553 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ป.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net