ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  H.E. Mr. Mikael Hemniti Winther เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายแพท.......
16th BIMST Public Health Conference
  เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2555 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BIMST (Brune.......
การประชุมทบทวนบทเรียน (After Action Review: AAR)
  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมทบทวนบทเรียน (After Action Review: AAR) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒.......
การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่ 11
   เมื่อวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2555 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั.......
JICA ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีพิธีส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขจา.......
การประชุมระดมสมองเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมระดมสมองผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน แ.......
การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทย
  คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพโลกของประเทศไทยได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแ.......
การประชุม The First Technical Working Group Meeting on Health Cooperation
  เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกร.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net