ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การประชุมเตรียมการสำหรับการหารือเรื่องการดำเนินงาน Migrant Health ที่เหมาะสมของประเทศไทย
  นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับกา.......
เอกอัครราชทูตโปรตุเกสเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  H.E. Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa เอกอัครราชทูตฯ โปรตุเกสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรี.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ฯพณฯ นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร.......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัด Working Dinner
  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ฯพณฯ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภา.......
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๔๙/๒๕๕๕ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง .......
การประชุม APEC Health Working Group ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
  เมื่อวันที่  ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขได้มีให้ผู้แทนจากสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเ.......
The Economist เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. Mr. Charles Goddard, Editorial Director, Asia-Pacific Econ.......
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  H.E. Mr. Victor Daniel Ramirez Pena เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net