ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ
  H.E. Mr. Kenya AKIBA รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ.......
NHFPC เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  H.E. Dr. LIN Bin, Minister, National Health and Family Planning Commission, China (NHFPC) เข้าเยี่ยม.......
ไทย-เปรูลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยและรัฐมนตรีต่างประเทศเปรูได้ลงนามในบันทึก.......
การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมาร์
  นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนต.......
พิธีเปิดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุม Sixth Asian and Pacific Population Conference
  เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวเปิดกา.......
พิธีมอบรางวัล Special DG Award “2013 World No Tobacco Day”
  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าว ke.......
การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓๑
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้ นายแพทย์ประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทร.......
การประชุมเตรียมการสำหรับการหารือเรื่องการดำเนินงาน Migrant Health ที่เหมาะสมของประเทศไทย
  นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับกา.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net