ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564)
   คลิก.......
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
   คลิก .......
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ.......
คำสั่งและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กอง ตปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   กองการต่างประเทศได้จัดทำ 1. คำสั่งกองการต่างประเทศ ที่ 61/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแล.......
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
   Click.......
รับสมัครข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าห้นาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น YLP ประจำปีการศึกษา 2565
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นปร.......
อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
  Click.......
ทุนสถาบันการบริการของรัฐฝรั่งเศส
   สถาบันการบริการของรัฐฝรั่งเศสประกาศรับสมัครข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศ.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net