ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  การจัดการความรู้
ประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการต่างประเทศ
   คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ตัวชี้วัดที่ 6 ระ.......
ผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการต่างประเทศ
   ผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการต่างประเทศ ใ.......
คู่มือการจัดทำข้อเสนอการจัดประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
  อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดทำข้อเสนอการจัดประชุมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก คลิกท.......
คู่มือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
   อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ คลิกที่นี่.......
คู่มือการเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก
  อ่านหรือดาวน์โหลด เอกสารคู่มือการเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์ก.......
แนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ
  อ่านหรือดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ คลิก  www.bihmoph.net/download/zxsxT9WJb.......
ความรู้เรื่องอาเซียน
  อาเซียน (ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian.......

< Prev. page 1 2  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net