ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผังเวปไซต์
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว/กิจกรรม
ปกิณกะ
ข้อมล/เอกสาร
การสมัครรับทุน
e-Document
รายงาน
ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ข้อมติ/ข้อตกลง
ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กฏ/ระเบียบ
ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อื่นๆ
เกี่ยวกับเรา
แนะนำกระทรวง
แนะนำ สรป.
ประวัติ
ผู้อำนวยการ
โครงสร้าง/บุคลากร
กองการต่างงประเท
ฝ่ายความร่วมมือระดับโลก
ฝ่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
บทบาท/ภารกิจ
ตารางแผนงาน
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net