ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download เอกสาร (e-Document )
รูป หัวข้อ/อธิบาย เอกสาร ปรับปรุงล่าสุด
 ตารางข้อมูลข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
   
Download 2013-06-11
 แนวทางการจัดประชุมระหว่างประเทศ
   
Download 2015-02-27
 แบบใบสมัครรับทุนกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข)
   
Download 2013-11-18
 แบบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน 1) ของสพร.
   
Download 2015-03-20
 แบบคำร้องสำหรับข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การปฏิบัติราชการ/ความเป็นข้าราชการบำนาญ ฉบับภาษาอังกฤษ
   

สำหรับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- แบบบันทึกคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ปฏิบัติราชการ
- คำชี้แจงการยื่นขอหนังสือรับรองฯ ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- แบบคำร้องขอหนังสือรับรองข้าราชการบำนาญ
- คำชี้แจงการยื่นขอหนังสือรับรองฯ ของข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

Download 2011-11-11
 หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิก ณ สหรัฐอเมริกา
   

*โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข้อปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองสาขาการฝึกอบรมที่เป็นความต้องการของประเทศไทยจากแพทยสภา*

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

* รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

* แบบ Sample Letter

บุคคลทั่วไป

* รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

* แบบ Sample Letter

Download 2014-04-18
 หนังสือประกอบการสมัครทางคลินิก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

* รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

บุคคลทั่วไป

* รายละเอียดการขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มคำขอหนังสือรับรอง

* แบบฟอร์มหนังสือรับรองการกลับมาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

Download 2011-11-11
 แบบฟอร์มคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (สำหรับหน่วยงานใน สธ.)
   

- แบบฟอร์มคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น (JOCV) พร้อมคำอธิบาย

- แบบฟอร์มคำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (SV) พร้อมคำอธิบาย

 

Download 2011-11-11
 เอกสารประกอบการเขียนโครงการเอเปค
   
Download 2011-11-11
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net