ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download เอกสาร (การสมัครรับทุน )
รูป หัวข้อ/อธิบาย เอกสาร ปรับปรุงล่าสุด
 ทุนสนับสนุนตามความต้องการของส่วนราชการ Function-based ประจำปีงบประมาณ 2560
   

 หนังสือแจ้งเวียน

ใบสมัคร

2016-10-28
 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
   

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครรับทุนตามความต้องการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยที่ 33 หลักสูตร Global Challenges in Reproductive Health : Evidence and Tools for Programme Implementation ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

หน่วยที่ 34 หลักสูตร Improving the Quality of Healthcare Service in Resource Poor Settings ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

click

 

2017-03-21
 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 (เพิ่มเติม)
   

โปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารดังนี้

- หนังสือแจ้งเวียนและเอกสารแนบท้าย
- ใบสมัคร
- แบบหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสม

2014-03-11
 การจัดสรรทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559
   

 หนังสือแจ้งเวียนและเอกสารแนบท้าย

ใบสมัคร
แบบหนังสืออนุญาต
ตารางสรุปคุณสมบัติ

 

2016-10-28
 การสรรหาผู้สมัครรับทุนศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน/สัมมนา ประจำปี 2558 งวดที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)
   

จำนวนทั้งหมด 7 หลักสูตร
โปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารดาวน์โหลด

รับสมัครถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558

Download 2015-06-23
 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
   

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2558 (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน)

2015-09-16
 การสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)
   

หนังสือแจ้งเวียนและเอกสารแนบท้าย

ใบสมัคร

ตารางสรุปข้อมูลผู้สมัคร

หนังสืออนุญาต

Download 2015-12-23
 ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2559 (ทุนตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน)
   

หนังสือแจ้งเวียน

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัครและแบบฟอร์ม สนง. กพ. 5

2016-10-28
 Young Leaders’ Program (YLP) for 2019
   

กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (Monbukagakusho) เสนอให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท
(ภาษาอังกฤษ) สาขา
Healthcare AdministrationGraduate School of Medicine,
Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563

เสนอชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ไปยังกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561   รายละเอียดตามเอกสาร คลิก

 

 

Download 2018-10-30
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ)
   

โปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารดังนี้

- หนังสือแจ้งเวียน
- ประกาศรับสมัครฯ ปี 2557
- ประกาศรับสมัครฯ ปี 2556 (เพิ่มเติม)
- ใบสมัคร

2014-03-11
 Fourth Asian-Pacific Dengue Workshop
   

ด้วยรัฐบาลสิงคโปร์และองค์การอนามัยโลกจะร่วมกันจัดการฝึกอบรม Fourth Asian-Pacific Dengue Workshop ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑. Laboratory Surveillance ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๗
๒. Field Surveillance & Control ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๗
๓. Clinical Management ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
 

โดยผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ยกเว้นค่าโดยสารเครื่องบินให้ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารดาวน์โหลด

สมัครภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download 2015-06-23
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net