ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download เอกสาร (การสมัครรับทุน )
รูป หัวข้อ/อธิบาย เอกสาร ปรับปรุงล่าสุด
 Young Leaders’ Program (YLP) for 2021
   

 กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (Monbukagakusho

เสนอให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ)
สาขา
Healthcare AdministrationGraduate School of Medicine, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565

 

ผู้สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อกำหนดของแหล่งทุนและต้องจัดทำเอกสารประกอบ

ฉบับจริงและฉบับสำเนาให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุ

โดยขอให้ศึกษาข้อแนะนำการสมัครให้ละเอียด และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

www.bihmoph.net หัวข้อ การสมัครรับทุน หรือ QR Code ที่แนบ

 

ส่วนราชการ/หน่วยงาน พิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่ถูกต้องครบถ้วน
ไปยัง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563

 

ติดต่อขอรับเอกสารฉบับจริงที่ 0 2590 1363 หรือ sensatibdi@gmail.com

 

Download 2020-11-06
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net