ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Download เอกสาร (การสมัครรับทุน )
รูป หัวข้อ/อธิบาย เอกสาร ปรับปรุงล่าสุด
 Young Leaders’ Program (YLP) for 2020
   

 ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ 

ศึกษาระดับปริญญาโท ณ NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (GRIPS)
กรุงโตเกียว ปีการศึกษา
2562(2019) ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
1.  สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy
2.  สาขาวิชา Local Governance
รายละเอียด https://www.ocsc.go.th/scholarship/YLP2019
โดยขอรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครฉบับจริง ได้ที่สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กันยายน 2562 
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (
EMS)
ที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

2019-09-20
 Young Leaders’ Program (YLP) for 2020
   

 กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น  (Monbukagakusho)
เสนอให้ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท

(ภาษาอังกฤษ) สาขา Healthcare Administration  Graduate School of Medicine, 
Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 1 ปี
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564

ผู้สนใจสมัครต้องศึกษาข้อแนะนำการสมัครให้ละเอียด ตาม QR Code คลิก
และต้องจัดทำเอกสารประกอบฉบับจริงและฉบับสำเนา
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุ
ส่งไปยังกองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562

2019-09-04
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net