ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ค้นหา  
  ข่าว
การสัมมนา เรื่อง Leveraging Information and Communication Systems for Enhancing Supply Chain Resilience to Disasters in APEC
  ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนา เรื่อง Leveraging.......
11th Health Executive Management Development Programme
  สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศอินเดีย จะจัดการประชุม 11th Health Executive Management De.......
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน
   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒน.......
Public Health Foundation of India จะจัดหลักสูตรการศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2014-2015
   ด้วย Public Health Foundation of India จะจัดหลักสูตรการศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ในปีการศึกษ.......
งานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 "The 3 rd Joint International Conference on Social and Health Inequity Globalization : The ASEAN Economic Community (AEC) Perspective"
   ด้วยภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการสัง.......
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบา.......
การฝึกอบรมด้าน Clinical Infectious Diseases สำหรับประเทศสมาชิก APEC เพิ่มเติม
  ด้วย Institute of Infectious Diseases and Epidemiology (IIDE), Academy of Medicine Singapore (AMS) แ.......
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
  ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภา.......

< Prev. page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Next. >

กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net