• คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทำแนวทางในการพูดคุยเพื่อใช้ในการชี้แจง
    และสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติในโอกาสต่างๆ และเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
    ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศไทยดียิ่งขึ้น
    ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงานสามารถติดตามและดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=home&comm_id=1552 ในหัวข้อ “Talking Point”