•  คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การดำเนินงานตามเกณฑ์ระดับ 5 ให้หน่วยงานดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา มิติที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติที่ 3 วิถีวัฒนธรรม


    อ่านต่อ