•  ผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองการต่างประเทศ


    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองการต่างประเทศดำเนินกิจกรรมตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลักการคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และหลักการสำคัญของคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ “เกรงใจ น้ำใจ ใคร่ครวญ”


    อ่านต่อ