รับสมัครข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าห้นาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น YLP ประจำปีการศึกษา 2565

  •  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 


    รายละเอียด คลิก


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    15 พฤศจิกายน 2564