ทุนสถาบันการบริการของรัฐฝรั่งเศส

  •  สถาบันการบริการของรัฐฝรั่งเศสประกาศรับสมัครข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะยาว จำนวน 3 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2565 


    คลิก


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    8 พฤศจิกายน 2564