โครงการ Healthcare Technology Summit 2021

  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีด้านการแพทย์และสาธารณสุข โครงการ Healthcare Technology Summit 2021 


    ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Healthcare Technology Summit 2021 เป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดหลัก Digital Health in Times of Pandemic: Gearing Up for the Next Normal ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


    รายละเอียด click 


    https://drive.google.com/file/d/1bRUaMz-Vg5Rfj88h7Pggnyq2yDBaGhlB/view?usp=sharing


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    15 มิถุนายน 2564