สาธารณสุขไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก

 • ระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2564 นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองการต่างประเทศ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ครี้งที่ 148 (148th Session of the WHO Executive Board : EB148) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยประเทศไทยเข้าร่วมในฐานะประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารฯ เพื่อร่วมในการให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมในประเด็นที่สำคัญ  เช่น


   

  ประเทศไทยโดยกรมสุขภาพจิตได้ผลักดันประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพจิตและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Mental health preparedness and response for public health emergencies) โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าเป็นวาระของการประชุมและที่ประชุมได้มีข้อตัดสินใจร่วมกันในการเน้นย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตในระยะยาวจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19, เน้นย้ำความสำคัญของการกระจายการบริการทางจิตเวชไปในชุมชน รวมถึงเพิ่มความตระหนักด้วยการส่งเสริมความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพจิต (Mental health literacy and awareness) เพื่อส่งเสริม (Resilience) ในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน และลดการตีตรา (Stigmatization) 

   

  ประเทศไทยยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับงบประมาณองค์การอนามัยโลกเพื่อให้มีความยั่งยืนด้านงบประมาณ โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการจัดตั้ง Working Group on Sustainable Financing เพื่อเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการกับงบประมาณที่ยั่งยืนขององค์การอนามัยโลก โดยกำหนดให้แต่ละภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกดำเนินการเสนอชื่อผู้แทนภูมิภาคละ 1 คน เพื่อเป็นประธานและรองประธาน และนำผลการหารือของ Working Group มารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 150 ในปี 2565 ต่อไป 

   

  นอกจากนี้ในปี 2565 การดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกำลังจะหมดวาระลงซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงกระบวนการการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถกล่าวถ้อยแถลงและแสดงวิสัยทัศน์ โดยกระบวนการคัดเลือกจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 

   

  ในระหว่างการประชุมผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังได้ขอบคุณประเทศไทย อิตาลี แอฟริกาใต้ ที่ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มขององค์การอนามัยโลกในการสร้างคลังเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ (Global repository for storing biological materials) ที่สมาพันธรัฐสวิส เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อ สำหรับใช้ในการพัฒนายา และวัคซีน ให้เป็นสินค้าสาธารณะ

   

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ประกาศรับรองให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นหน่วยงานได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion และจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มจากกลุ่มรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคแอฟริกา เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

   


   


   


   


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  27 มกราคม 2564