ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    24 ธันวาคม 2563