รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์

 •  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ประเทศไทย) กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 


   

  1. หลักสูตรการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม จำนวน 1 คน และสำรอง จำนวน 1 คน รวม 2 คน เข้ารับการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 29 มกราคม 2564 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

  2. หลักสูตรการอนุรักษ์ธรรมชาติ จำนวน 1 คน และสำรอง จำนวน 1 คน รวม 2 คน เข้ารับการอบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร

   

  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ Click 

   

   

   

 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  8 ธันวาคม 2563