สาธารณสุขไทยได้รับการชื่นชมอย่างมาก ในพิธีปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73

 • เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับเชิญกล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 โดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมองค์การอนามัยโลกที่ได้สนับสนุนประเทศสมาชิกในการตอบโต้โรคโควิด-19 อย่างไม่ย่อท้อ อีกทั้งยังมุ่งมั่นให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจวินิจฉัย ยารักษา และวัคซีนต้านโรคโควิด-19 อย่างเท่าเทียม ผ่านข้อริเริ่ม ACT-Accelerator รวมทั้งกลไก COVAX ซึ่งไทยได้สนับสนุนแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด


   

  พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของเป้าหมาย Triple-billion targets ขององค์การอนามัยโลก ที่ประกอบด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและรับมือกับโรคโควิด-19 การเสริมสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างทันท่วงที และการสร้างเสริม ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

   

  นายกรัฐมนตรีไทยยังได้กล่าวถึงความร่วมมือกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยในการทบทวนการดำเนินงานตอบโต้โรคโควิด-19 เพื่อถอดบทเรียนการตอบสนองต่อโรคโควิด-19 และปรับปรุงการดำเนินงานของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ไทยประสบความสำเร็จ คือ การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวของผู้นำโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่มีการลงทุนมานานกว่า 40 ปี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม 

   

  ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีกล่าวจบ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีไทยที่สนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลกมาโดยตลอลด และได้ชื่นชมประเทศไทยที่ใช้หลักการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการตอบโต้และควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี และเรียกร้องให้ทุกประเทศใช้ประเทศไทยเป็นตัวอย่าง ซึ่งความสำเร็จในการควบคุมโรคโควิด-19 ของประเทศไทยนั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ หากเกิดขึ้นจากการลงทุนด้านสาธารณสุขที่ยาวนานกว่า 40 ปี รวมทั้งการนำประสบการณ์การรับมือกับการระบาดของ SARS ในปี 2546 มาปรับใช้

   

  นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังได้ขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย ที่ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มขององค์การอนามัยโลกในการสร้างคลังเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ (Global repository for storing biological materials) ที่สมาพันธรัฐสวิส เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อ สำหรับใช้ในการพัฒนายา และวัคซีน ให้เป็นสินค้าสาธารณะ

   

  การประชุมสมัชชาอนามัยโลกจัดเป็นประจำทุกปี ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน รวมทั้งการอนุมัติแผนงบประมาณ ขององค์การอนามัยโลก โดยในปีนี้จัดการประชุมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 500 คน จากประเทศสมาชิก 194 ประเทศ

   

   


   


 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  16 พฤศจิกายน 2563