รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) รอบ 12 เดือน

  •  รายละเอียด Click


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    23 กันยายน 2563