การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกพ.ศ.2564-2566 (วันที่ 20 สิงหาคม 2563)

 •  


           วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นการประชุมวันสุดท้ายของการจัดทำแผนศาสตร์สุขภาพโลกพ.ศ.2564-2566 (Thailand Global Health Strategic Plan 2021 - 2023 Seminar Project)เริ่มต้นด้วยกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า โดย นายรังสรร  มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนางสาวอรณา จันทรศิริ นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ         ก่อนเริ่มการประชุม ได้มีการนำเสนอวิดีโอสรุปบรรยากาศการประชุมของวันที่ 18 19 สิงหาคม ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับชม ได้ที่ youtu.be/lLWTXAQNz34


          จากนั้นเริ่มต้นการประชุมโดยนางสาวอรณาจันทรศิรินักวิจัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ นำเสนอผลสรุปของการสัมมนาในวันที่ 18 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ดังนี้ (1) กำหนดกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก 7 ปี (พ.ศ. 2564 2570) และมีการทบทวนผลการดำเนินงานทุก ๆ 2 ปี (2) คงกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์สุขภาพโลกฉบับเดิม (พ.ศ. 2558 – 2563)และปรับแก้ข้อมูลบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 Mega trendsเป็นต้น และ (3) มุ่งเน้นการนำไปใช้งาน (Implementation)
          จากนั้น ดร. วลัยพร  พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ นายรังสรร  มั่นคง ผู้เชี่ยวชาญวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกเพื่อบรรลุประเด็นสำคัญในปี พ.ศ. ๒๕๖๔โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกหน่วยงานได้แสดงความคิดเห็น และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการประชุมรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกของหน่วยงานตนเองด้วย

   ช่วงสุดท้ายของการประชุม นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ ได้กล่าวสรุปผลการประชุม โดยให้ความสำคัญถึงการพัฒนาขีดความสามารถจากกระบวนการทำ Global HealthStrategy เมื่อมีการหารือกันแล้ว ต้องมีการดำเนินการต่อทันที การค้นหาวิธีการ และการให้ความสำคัญกับผู้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน (If you want to go far go together) และการใช้หลักอปริหานิยธรรมหรือธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เช่น มีการประชุมกันโดยพร้อมเพรียงกัน และทำตามที่ได้ตกลงกันไว้ สุดท้าย นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ทิ้งท้าย คำว่า พวกให้เป็นข้อคิด พ คือ เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ว คือ การไว้วางใจได้ ซึ่งเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจ และ ก คือ ความเกรงใจ ทำอะไรด้วยความเกรงใจกันและกล่าวปิดการประชุม   
   


  ****************************************


    • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  20 สิงหาคม 2563