การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2566 (วันที่ 19 สิงหาคม 2563)

 •         วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เป็นการประชุมวันที่สองเริ่มด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสร้างความรู้จักกันยิ่งขึ้น   


      จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อMorning talk : on Global Health Situation in the context of COVID-19 โดย Dr. PhusitPrakongsai, Advisor to the Ministry of Public Health and Dr. Daniel A. Kertesz, WHO Representativeto Thailand. ดำเนินรายการโดย Mr. ParinthornApinyanunt, Minister Counsellor, Social Division, Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs   


         จากนั้น ผู้แทนอภิปรายกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม ได้นำเสนอผลการหารือและข้อเสนอต่อเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และหลักการของกรอบยุทธศาสตร์โดย แพทย์หญิงอรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคเป็นผู้ดำเนินรายการ มีนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และศาสตราจารย์ ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตราสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะและมี นายแพทย์วิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศผศ.ดร. วรรณฤดี  อิสรานุวัฒน์ชัย หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพและดร. วริศา พานิชเกรียงไกร  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นผู้รวบรวมข้อคิดเห็นและนำเสนอผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์  


     ช่วงสุดท้ายของการประชุมวันนี้ ที่ประชุมจัดกิจกรรมWorld Café styleเกี่ยวกับกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก 2021-2025เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ มีประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป โดยแบ่งออกเป็น 4 Café’ ดังนี้


  Café 1:การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยดร. ชะเอม พัชนี กองการต่างประเทศCafé 2: Secretariat กลไกการดำเนินการโดย ร.ต.อ. นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักวิชาการสาธารณสุขและพ.ต.ต. หญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร กองการต่างประเทศCafé 3: บทบาทของหน่วยงานฝ่ายเลขานุการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยดร. วริศา  พานิชเกรียงไกร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และดร. รัชกรแก้วเปรมกุศล กองการต่างประเทศCafé 4: การติดตามและประเมินผล โดยดร. กนิษฐา บุญธรรมเจริญ กองการต่างประเทศและ ดร. จอมขวัญ  โยธาสมุทร โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพโดยมี นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ที่ปรึกษาระดับกระทรวง สำนักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินรายการ
   


  ********************************   


   

 • ที่มา : กองการต่างประเทศ
  19 สิงหาคม 2563