การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2566 (วันที่ 18 สิงหาคม 2563)

 • การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ.2564-2566(Thailand Global Health Strategic Plan 2021 - 2023 Seminar Project)  กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2566 (Thailand Global Health Strategic Plan 2021 - 2023 Seminar Project)ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลก และจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2566 เพื่อตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก และสอดคล้องกับบริบทของความปรกติวิถีใหม่ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยวันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เป็นวันแรกของการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคมจำนวนกว่า 60 คน 


  การประชุมเริ่มด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์คนรักสุขภาพโลก ร่วมกันเล่นเกมส์ ไปไหนดีทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักกันและได้ร่วมคิดกันว่างานสุขภาพโลกจะ ไปไหนดี”   จากนั้นเป็นพิธีเปิด โดยนายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้ความสำคัญต่อการนำแผนฯไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ยังต้องรวมถึงนักวิชาการหน่วงานนอกภาครัฐ และภาคประชาสังคมด้วย  จากนั้นดร. จอมขวัญ  โยธาสมุทร โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพนำเสนอ Introduction - setting the scene เกี่ยวกับความคาดหวังของการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีข้อเสนอแนะ สำหรับการประเมินระยะครึ่งแผนของกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เพื่อเพิ่มความชัดเจนในระบบอภิบาล โดยมีการมอบหมายงานให้ชัดเจน การปรับปรุงเนื้อหา การวางแผนการสื่อสารเนื้อหานโยบายแบบเชิงรุกการพัฒนาระบบติดตาม และผลักดันสู่การปฏิบัติ และระบบสิ้นสุดแผน ควรมีการขยายเวลา ทบทวนอดีต และร่างแผนอนาคต  ที่ประชุมได้เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศต่างๆ จากการนำเสนอยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของกลุ่มประเทศBRICS โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และการทบทวนกระบวนการจัดทำ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของ 8 ประเศ โดย นางสาววิไลลักษณ์ แสงศรี โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ