คลิปวิดีทัศน์ นำเสนอผลงานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • www.facebook.com/groups/258171605571671/permalink/325801908808640/


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    31 กรกฏาคม 2563