รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

  •  รายละเอียด Click 


  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    27 ธันวาคม 2562