ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"กระทรวงสาธารณสึขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต(MOPH Zero Tolerance)

  •  


       • ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต
    29 ตุลาคม 2562