รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72

  • ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีสรุปผลการประชุมและคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  • ที่มา : กองการต่างประเทศ
    4 มิถุนายน 2562